Virstellungen vum 02.04. - 03.05. 2020

Geschicht

Lëtzebuerger REVUE

D’Lëtzebuerger REVUE déi bis 2016 all Joer am groussen Theater gespillt gouf, ass eng satyrësch socio-politico-kulturell Revue, wou d’Politik vun onsem Land revue passéiere gelooss an onse Politiker de Spigel virgehale gëtt. An och ons Gesellschaft mat all hiren Ausrutscher gëtt op d’Schëpp geholl mat flotten a bëssegen Texter.

No engem Joer Paus steet die „NEI REVUE 2018“ erëm virun der Dir. Gespillt gëtt se dëst Joer erëm am Kapuziner Theater mat deelweis neie Leit, also enger frëscher, dynamescher a benevoler Equipe déi virunallem net wollten, dass d’REVUE, déi et ëmmerhin schons méi wéi 120 Joer gëtt, einfach esou eweg fällt.

Wéi koum et dozou

Ufank vun der Lëtzebuerger REVUE

1896 ass zu Lëtzebuerg déi 1. grouss REVUE am Kapuziner Theater gespillt ginn.
Dat waren Lëtzebuerger Flautereien, e Koméidistéck an 2 Akten:
1. D’REVUE vum Joer
2. En Ackerbaufest
Text a Musekpotpourri vum Lexi Brasseur.

A vun do un ass praktësch all Joer mat Ausnahm vun de Kriichsjoeren eng REVUE gespillt gin.


D’Régisseuren vun der REVUE vun 1957 bis haut

1957 – 1975
Ugen Heinen

1976 – 1982
Claude Fritz

1983 – 1995
Fons Kontz a René Putz

1996 – 2007
Guy Geimer

2008 – 2016
Zoltan Gaetti